Mmmm..... cookies...

4. september 2018

Bustur for beboere i Brøndby Boligselskab den 28. august 2018

Notat af bustur for beboere i Brøndby Boligselskab, tirsdag den 28. august 2018

Indledende oplæg i Café Nordlys i Brøndby Nord v/Pia Wahlbom

Idéer og input fra deltagerne:

- Afd. 603: efterspørgsel efter to bøtter til hård plast i vaskerierne.
- Affaldspresser
- Der skal være en pædagogisk vinkel. Det er ikke nok at finde ambassadører. Der bør      evt. gives bøder til dem, der ødelægger sorteringen
- Belønning til dem der sorterer korrekt
- Dele kildesorteringscontainere/felter op i farver
- Samarbejde med kommunen og skoler om at undervise børn i at sortere
- Det forlyder, at affaldet alligevel blandes sammen. Passer det?
- Kommunen sorterer ikke selv! 
- Link til kommunens hjemmeside om sortering af affald: http://www.brondby.dk/Borger/AffaldOgGenbrug
- Rema 1000 har 3-400 frivillige ambassadører, som hjælper med varer. Måske kunne man have et korps, som henter affald hos syge og ældre borgere?
- Automatisk åbning af låger på affaldsbeholderne – med sensorer
- Mærke emballagen, så den selv fortæller, i hvilken kilde den hører til

Vi besøgte Brøndbyparken, og formand Brian Nissen var klar til at fortælle om afdelingens erfaringer med nedgravede affaldscontainere.

Afdelingen har været omhyggelig med information til beboere. Der findes mange typer sorterings-muligheder til under køkkenvasken. Hjemmehjælpen tager gerne affald med ned for ældre.

Containerne er børnesikret – børnene kan ikke falde i. Containerne har modstået hærværk fra krysantemumbombe - de er brandsikre og meget robuste. Renoverings-firmaet skal erstatte materialet, hvis de beskadiger containerne ved tømning. Man er kommet et alvorligt rotteproblem til livs.

Da affaldscontainerne er lavet af rustfri stål – ruster de ikke, hvis de får skrammer efter tømning. Containerøerne er sat synlige steder, og er nemt tilgængelige.

Afdelingen har en bødeordning, hvis man smider sit affald udenfor containerne, og man har ikke store problemer med svineri og affald der bliver smidt på jorden.

Fire gode råd fra afdelingsformanden:

1) Vælg tykkere poser end dem kommunen tilbyder
2) Find gode sorteringssystemer til køkkenskabet, fx har Ikea mange løsninger
3) Brug ikke tvang! Forklar folk hvad de skal gøre.
4) Det skal være nemt! Jo bedre sortering, jo bedre fungere systemet, jo pænere er området

Gode råd fra Euro Group – affaldsløsninger

 Ros hinanden
 Hjælp hinanden, hjælp naboen
 Skæld ikke ud
 Information: billeder, billeder, billeder
 Vær stolt af dit affald – Det skal være pænt omkring affaldscontainerne


Fakta boks for Brøndbyparken

 Nedgravede containere i rustfrit stål - siden 2013
 Fire fraktioner i containerøerne: Bioaffald (madaffald), restaffald, Papir og glas
 Indkøbt egne spande til bioaffald og sorteringsspande til beboere
 Indkøber egne bioposer i lidt tykkere kvalitet (22μ)
 Opgravet jord er lagt ud på området (dyrt at bortskaffe)
 Bruger færre mandetimer. Afdelingen har holdt huslejen i ro ved naturlig afgang
 Anskaffelsesomkostninger har løbet rundt
 Ingen vedligeholdelse i 5 år – og containerne holder sig flot
 Ingen lugtgener af betydning
 Eneste ønske til ændring - før og efter – ville være en todelt beholder mere med Dåser og Plast

Formand for Kirkebjerg i Brøndby Boligselskab, Eva Leander Mikkelsen, viste os afdelingens affaldsløsning og fortalte om afdelingens tanker bag affaldssortering.
Nogen ødelægger det for de mange, så containergården er aflåst. Alligevel kravler klunsere ind og roder op i containerne. Hvis der bliver rod, resultere det i mere rod og det er en ond cirkel. Kirkebjerg oplever desuden, at folk er dovne, og stiller deres storskrald oa. ved containerøerne i stedet for at gå de sidste meter til containergården.

Historie:

1997
fik 601 nyt affaldssystem, som følge af nye arbejdsmiljøkrav i forbindelse med ejendomsfunktionærernes håndtering af husholdningsaffald m.v.

Ny Containergård samt overgang til minicontainere i blok kældre i stedet for papirsække, hvor containerne blev hejst op fra kælderskakten og læsset over i en særlig vogn, en såkaldt satellitvogn der transporterede affald til afhentningsopsamlings sted.
(Omlægning og containergård sat til 4 mio. med driftsbesparelse på ca. 200.000 pr. år)

Det system vi har i dag:
2010 blev det ved urafstemning vedtaget, at lukke skakter i afdelingen og overgå til miljøstationer, igen af miljømæssige-, sundheds- og hygiejnehensyn. Samtidig hermed blev vedtaget at inkorporere overdækkede cykelskure. ( Miljøstationer og cykelskure sat til 6.5 mio. med driftsbesparelse på 350.000 pr. år)

2012 Den nye renovationsordning/affaldstømning trådte i kraft den 20. august 2012
De eksisterende affaldsskakte blev rengjorte og lukket, samt de eksisterende skralderum blev aflåst.

I tilfælde hvor beboere ikke havde mulighed for selv at løfte opgaven, kontaktede aktuelle beboere selv Brøndby Kommunes hjemmepleje for at få løftet opgaven, og ejendomskontoret var behjælpelig til ordning med hjemmeplejen var på plads.
Det forberedende arbejde, løbende information samt at etageblokke i afdelingen er 2 etagers, mener vi, var medvirkende til, at vi ikke oplevede de store udfordringer, og at problemerne var minimale i forbindelse med lukning af skakte samt overgang til miljøstationer i gadeplan.

Storskrald skulle selvfølgelig håndteres som nu og tidligere ved aflevering i Containergården.

Problemer med håndtering af affald i afdeling 601er selve sorteringen af affald, både før og efter miljøstationer, hvilket er behæftet med ekstra driftsressourcer til sortering og ekstraudgifter ved tømning.


Faktaboks for Kirkebjerg:

30 Miljøstationer med i alt 660 liter containere, tømmes af renovationsfirma
6 Papircontainere fra Brøndby Kommune, tømmes af Brøndby Kommune

6 Flaskecontainere fra Brøndby kommune, tømmes af Brøndby Kommune
4 Grønt affald, afhentes af renovationsfirma
1 Containergård VK 69 til brandbart, jern og metal, hårde hvidevare, madrasser, elektronik,
porcelæn og pap, håndteres af gårdmænd før afhentning af renovationsfirma.
1 Containergård PA Nordsiden, gårdmænd afhenter affaldet der og transporterer det til
Containergård VK 69, hvor det håndsorteres.

Sidste stop på turen var Maglelund i Tranemosegård (Bo-Vest), hvor formand Dorthe Larsen tog imod os.

Dorthe kunne fortælle, at man skal være opmærksom på, om jorden er forurenet, der hvor man gerne vil grave sine affaldscontainere ned!

Tidsplanen for etablering af affaldsøerne var to øer om ugen – men projektet tog alligevel seks måneder, før man var klar.

Maglelund har valgt de fuldt nedgravede containere i rustfrit stål og med stålbeholdere. Stålbeholderne bliver vasket to gange om året, hvilket koster lidt på driftskontoen. Hvis man vælger poser i stedet, skal de også skiftes engang i mellem.

Afdelingen oplever ikke problemer med lugtgener. Dog gik man lidt væk fra containerne, hvis man faldt i snak når man var ude med affaldet, under dette års varme sommer.

Maglelund har delt grønne madaffaldsspande samt poser ud til beboerne, og har informeret om affaldssortering. Folk tager affald med ned, når de skal på gaden – man har lidt med hver gang. De grønne bioposer fra kommunen holder 2 dage med vådt affald og 3 dage, hvis det er mere tørre ting, der er kommet i.

Containergården er fornyeligt lukket af. Dorthe fortalte, at det er vigtigt, at have ejendomskontoret med sig.

Faktaboks fra Maglelund
 Maglelund har haft nedgravede affaldsøer siden 2018.
 De 9 øer kostede 30 millioner kr. – der er 7 fraktioner i hver container ø
 Containergården har ca. forskellige 20 fraktioner
 Der er 376 lejemål i afdelingen
 Man skal højst gå 50 m. fra gadedør
 Jorden bør tjekkes for forurening
 Ingen affaldsøer står tæt på altanerne – de er bevidst sat så de genere mindst muligt
 Affaldsstationen findes stadig til de lidt større ting samt ting som ikke sorteres i affaldsøerne
 Afdelingen har sparet 10 mandetimer om ugen, og en gårdmand har valgt at gå ned i tid
 Driften har fået tid til at vaske baldakiner, fået malet og andre ting (nu da græsset heller ikke skulle slås i år).

Turen sluttede af med middag i Strandens Forsamlingshus, hvor formanden for Brøndby Boligselskab, Michael Buch Barnes, takkede for deltagelse.

Strandens Forsamlingshus er af de få erhverv i Brøndby, som kildesorterer affald i køkkenet.

Sidst en tak til deltagerne for en vellykket tur, tak til Dorthe, Eva og Brian for at vise rundt i afdelingerne, tak til Pia Wallbohm for at fortælle om affaldssortering og tak Café Nordlys og Strandens Forsamlingshus for god og lækker forplejning - og ikke mindst tak til formanden for at arrangere Bustur nr. 2 for beboere i Brøndby Boligselskab.